Email Print
Mere information

Hvad er Fysjournal?
FysJournal er tænkt som den professionelle praktiserende fysioterapeuts daglige arbejdsplatform i arbejdet med patienten. En professionel behandler stilles i dag overfor store krav som fx en bred faglig viden, høj ekspertise, effektivitet, evidens og journalføring. I arbejdet med en så kompleks "maskine" som kroppen, kan det være svært at huske alle relevante tests og undersøgelser for alle regioner af kroppen.

Det kan FysJournal hjælpe dig med!
Brugervenlighed
Systemet er meget brugervenligt, hvilket betyder at behandlerens effektivitet bibeholdes og journalføringen foregår hurtigt og nemt uden behovet for lange skrivelser. Vejen gennem en undersøgelse er mangfoldig og FysJournal understøtter dette behov. Ved brug af lette afkrydsninger opsummeres behandlerens fund og konklusion til ét samlet overblik.
Individuel tilpasning
Helt unikt for FysJournal er, at behandleren kan tilpasse dybden og omfanget af systemet til ens egen arbejdsstruktur og viden. Ved enkelte til- og fravalg skræddersys arbejdsbordet. Denne individualiseringsmulighed gør FysJournal til den enkeltes eget journalsystem.
Relevansen af et
elektronisk journalsystem
Der er i dag stigende krav om, at fysioterapeuter skal dokumentere deres praksis. I en hverdag med krav om konstant balancering af fortløbende behandlinger, dokumentering, tidsgivning og afregning samt generel servicering, er det nødvendigt med et system, som rummer den strukturerende journalføring, men som i praksis er yderst anvendeligt og brugervenligt.

Ved oprettelse af epikriser og korrespondancebreve kan data nemt hentes, da de allerede ligger elektronisk.
Struktur og helhed
Med FysJournal bibeholdes en professionel struktur og helhed, hvor der er plads til at "hoppe" rundt mellem forskellige undersøgelser – uden at miste værdifuld data. De fleste relevante undersøgelser og tests, anatomiske informationer samt relationer hjælper behandleren til at udføre de væsentlige undersøgelser og tests med fokus på helhed og sikkerhed for patienten.
Den fysioterapeutiske
tanke og proces
Begrebet "den fysioterapeutiske proces" anvendes ofte som en dynamisk og cirkulær model for den kliniske praksis og intervention. Skriftligt er det dog vanskeligt at systematisere en sådan proces, hvorfor journalføring ofte bliver mere lineær. FysJournal forsøger at afspejle den fysioterapeutiske proces ved at rumme et netværk af hurtige genveje gennem journalens mange delelementer.

"Den fysioterapeutiske tanke" er en model, som tager afsæt i mødet mellem patient og terapeut. I stedet for en lineær procesverden (fra årsag til virkning), tager modellen afsæt i systemteorien, hvor de to parter indgår i et interaktivt system. FysJournal tager afsæt i tanken om muligheden for at "sporene skifter" undervejs, netop som i en dynamisk proces, hvor begge parter påvirker hinanden og dermed retningen for mødet. Konkret betyder dette at FysJournal ved sin dybde og fleksibilitet giver mulighed for, at mødet med patienten ikke nødvendigvis bliver lineær, men rummer mulighed for dynamik og "sporskift".
Overskuelighed
Systemet giver behandleren overskuelighed over alle patientens relevante data – lige fra stamdata, parakliniske undersøgelser og anamnese samt oplysninger til undersøgelsesfund og diagnose.
Målrettet og effektivt
Som behandler får man hurtigt overblik over patientens mål og delmål, undersøgelsesfund og kliniske ræsonnering, hvilket gør interventionen målrettet. Hjælpen til struktur og helhed, lige fra anamnesen og undersøgelse til arbejdsdiagnose, giver behandleren det overblik og vurderingsgrundlag, der gør, at den kliniske ræsonnering har kvalitet, og at interventionen bliver målrettet fra første behandling.
Tilgængelighed
Behandleren kan ALTID tilgå sine journaldata, da systemet er browserbaseret.
Til brug for Osteopater
FysJournal kan også anvendes som det elektroniske journalsystem til osteopater, da det indeholder delelementer, der kun anvendes af behandlere med en osteopatisk uddannelse som fx viscerale undersøgelser og tests. Den holistiske tanke og undersøgelse, som er basis indenfor osteopati understøttes også i FysJournal.

Salgs- og leveringsbetingelser

Der gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for anvendelsen af FysJournal.dk og for køb af licenser:

 

Forhandleren og aftalepartneren er

Vindinc I/S
Læssøegade 65, 1
5230 Odense M
Cvr.nr. 34408068
E-mail: [email protected]

 

Produktet

Vindinc I/S leverer gennem tjenesten FysJournal.dk en internetbaseret adgang til registrering af fysioterapeutiske undersøgelser.

 

Gratis prøve

Alle nye brugere kan oprette en prøveadgang til FysJournal.dk. Prøveadgangen fungerer i 14 dage og bliver derefter slettet. Der er ingen forpligtelser forbundet med denne gratis mulighed for at afprøve FysJournal.dk. Der gælder samme betingelser for datahåndtering (se nedenfor) uanset om der er tale om en gratis prøveadgang eller om der er tale om betalt abonnement.

 

Køb af licens(er)

En licens købes for en måned ad gangen til en grundpris på 49 kr. incl. moms. pr. måned. Ved køb af flere licenser i en klinik opnås en rabat, som stiger i takt med antallet af licenser i klinikken:

Ved køb af op til 4 licenser gives en rabat på 0 %
Ved køb af op til 8 licenser gives en rabat på 5 %
Ved køb af op til 12 licenser gives en rabat på 10 %
Ved køb af op til 20 licenser gives en rabat på 20 %
Ved køb herudover gives en rabat på 25 %

En licens er som udgangspunkt lig med én behandler. En licens kan bruges på én enhed/computer ad gangen; der kan således ikke logges ind på en adgang/licens, hvis en anden person samtidig anvender den samme licens på en anden enhed/computer.

 

Køb af licenser foregår via fakturering, som sendes på e-mail til klinikken på angivet e-mailadresse.

Der faktureres kvartalvis og der faktureres ved initiering af køb.

 

Levering og adgang

Der er adgang til FysJournal.dk med det samme, når bestilling er gennemført. Som køber har du 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har gennemført købet. Hvis du har taget det købte i brug, f.eks. ved oprettelse af en patient og registrering af oplysninger på en patient, gælder fortrydelsesretten ikke mere.

Der er adgang til FysJournal.dk hele døgnet. Der tages dog forbehold for, at der er i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer af servere kan forekomme kortvarig lukning af tjenesten. Sådanne kortvarige lukning vil så vidt muligt blive annonceret på forhånd. Vindinc I/S har dog ikke ansvar for nedetid, som skyldes tredie part, f.eks. internetleverandører, samt force majeure.

Når der købes licens accepteres det samtidig, at Vindinc I/S må fremsende en faktura hvert kvartal vedr. licensbetalingen. Brugeren kan til en hver tid framelde sig FysJournal.dk.

I forbindelse med oprettelse af en ny konto - uanset om der er tale om en gratis prøveadgang eller køb af skemaer - skal der angives en gyldig e-mail adresse.

Det er brugerens ansvar, at brugerens brugernavn og kodeord til FysJournal.dk bliver behandlet fortroligt. Brugernavn og kodeord må ikke videregives til andre.

Vindinc I/S kan ikke holdes ansvarlig for avancetab, mistet indtægt, mistede besparelser m.v. i forbindelse med anvendelsen af FysJournal.dk. Eventuelle erstatningskrav fra brugeren kan ikke overstige det, som brugeren har betalt for tjenesten.

Vindinc I/S forbeholder sig ret til at ændre vilkår og betingelser for anvendelsen af FysJournal.dk. Vindinc I/S forbeholder sig ret til at ændre de annoncerede priser med et varsel på 15 dage.

 

Support og vejledning

Der gives kun skriftlig support og kun ved anvendelse af kontaktformularen, som findes i FysJournal.dk. Support gives p.t. kun på dansk og engelsk. Support er begrænset til et rimeligt niveau og Vindinc I/S forbeholder sig ret til at afvise flere supporthenvendelser fra brugere, der har haft et meget stort antal supporthenvendelser.

 

Privatlivs politik

Vindinc I/S respekterer retten til privatliv. Brugeroplysninger, så som navn, kliniknavn, e-mail adresse, m.v., vil derfor blive behandlet fuldt fortroligt og bliver under ingen omstændigheder videregivet til trediepart. Brugerens e-mail adresse vil ikke blive anvendt til til reklamer eller andre markedsføringsformål. Hvis brugeren har tilvalgt at modtage nyhedsbreve fra FysJournal.dk, vil brugeren modtage nyheder, der er direkte relateret til anvendelsen og udviklingen af FysJournal.dk. Brugeren kan til enhver tid fravælge at modtage nyhedsbreve ved at ændre i sin brugerprofil på FysJournal.dk.

 

Håndtering af data

Alle patientoplysninger, brugeren registrerer i FysJournal.dk, er brugerens ejendom og ansvar. Ifølge Persondataloven er brugeren den dataansvarlige, som ved tiltrædelse af disse betingelser for anvendelsen af FysJournal.dk overdrager behandling til Vindinc I/S, som således i lovens forstand er databehandleren. I forhold til håndtering af data handler Vindinc I/S udelukkende efter instruks fra den Kunden, dog med undtagelse af daglig sikkerhedskopiering af data.

Brugeren accepter imidlertid ved tiltrædelse af disse betingelser for anvendelsen af FysJournal.dk, at Vindinc I/S kan videregive data i anonymiseret form til forskningsformål. Med "anonymiseret form" menes, at både oplysninger om brugeren og patienterne er anonymiseret.

Vindinc I/S er forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven). For at sikre data opbevares Vindinc I/S servere i professionelle serverrum, som er sikret mod indbrud, brand, overophedning, m.v. Sikkerhedskopier af alle data opbevares på flere forskellige fysiske adresser. Al kommmunikation til og fra FysJournal.dk er beskyttet med stærk kryptering.

 

Begrænsninger i anvendelse

Med mindre der direkte angives andet, må indholdet på FysJournal.dk kun anvendes til personlig/faglig brug og Vindinc I/S giver dig en licens til at anvende tjenesten til det formål. Du må ikke downloade, ændre, kopiere, distribuere, sende, fremvise, reproducere, dublikere, udgive, videreudvikle eller tilbyde salg af den information, der stilles til rådighed på FysJournal.dk uden skriftlig tilladelse fra Vindinc I/S. Overtrædelse af dette vil bringe denne aftale om anvendelse af FysJournal.dk til ophør og din konto vil blive spærret.

 

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten FysJournal.dk stilles til rådighed for brugerne "som den er". Vindinc I/S kan ikke gøres ansvarlig for fejl, forsinkelser, afbrydelse af den elektroniske transmission, tab eller skader som måtte følge af brugen af tjenesten.

 

Tvister

Retslige tvister relateret til anvendelsen af FysJournal.dk afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.